Regulamin

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM BUDKI FOTOGRAFICZNEJ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki określają zasady zakupu usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej
 2. Usługa z wykorzystaniem budki fotograficznej prowadzona jest przez Kamil Leśniak Code Miner, z siedzibą: 32-020 Wieliczka, ul. Zabawa 201, posiadającym NIP: 683-21-04-138, reprezentowanym przez Kamila Leśniaka, zwanyn dalej Administratorem.
 3. Zainteresowani zakupem usługi są uprawnieni do pobierania i korzystania z niniejszych zasad, za wyjątkiem dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
Adres Usługodawcy i dane kontaktowe: adres internetowy – www.photomadness.pl, e-mail – kontakt@photomadness.pl, telefon tel. +48 505 949 616 – Kamil tel. +48 534 710 067 - Maciek, adres korespondencyjny ul. Zabawa 201, 32-020 Wieliczka
 1. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Usługodawcy powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 2. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Usługobiorca posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

2 RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCY

W ramach usługi świadczonej z wykorzystaniem budki fotograficznej, usługodawca oferuję:

 • Nielimitowaną ilość wydruków zdjęć w trakcie trwania usługi
 • Pendrive ze zdjęciami
 • Obsługę asystenta
 • Galerie online
 • Wybrane tło z podstawowej bazy
 • Dojazd
 • Gadżety
 • Wybranyukład zdjęć

Dodatkowo na warunkach uzgodnionych z usługobiorcą:

 • Księga gości
 • Projekt szaty graficznej zdjęcia
 • Dowolne tło fotograficzne
 • Spersonalizowany wygląd budki fotograficznej
 • Film ze zdjęciami wraz z podkładem muzycznym
 • Pokaz slajdów
 • Gadżety tematyczne

3 FORMY KONTAKTU Z USŁUGODAWCĄ

Usługobiorca może porozumiewać się z Usługodawcą:

 1. Pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Zabawa 201, 32-020 Wieliczka
 2. Telefonicznie – pod numerem telefonu +48 505 949 616 lub +48 534 710 067
 3. Drogą elektroniczną

4 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Każdy korzystający ze strony internetowej w celu rezerwacji terminu usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, zawarcia lub odstąpienia od usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, lub złożenia reklamacji w związku z usługą budki fotograficznej powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Strony internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Usługodawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody lub naruszenia jakichkolwiek dóbr, w przypadku posługiwania się przez usługobiorcę lub inne osoby korzystające ze strony internetowej, fałszywymi danymi, lub innymi informacjami mogącymi naruszać dobra osób trzecich chronione prawem
 4. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie internetowej, jak i jej kopiowania – za wyjątkiem form określonych w niniejszych ogólnych zasadach świadczenia usługi budki fotograficznej – wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej może być zawarta umowa zakupu usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej.

5 WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z budki fotograficznej usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia:
 • -Powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2.5x2.5m, znajdującej się w budynku (jeżeli fotobudka ma docelowo znajdować się na zewnątrz usługobiorca musi zapewnić zadaszenie pokrywające budkę fotograficzną oraz rozmieszczone gadżety)
 • - Pomieszczenia w którym temperatura nie jest niższa niż 10 stopni Celcjusza
 • -Dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi i dokonania rezerwacji/zamówienia usługi stacja/urządzenie końcowe Usługobiorcy winno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. Aktywne łącze internetowe,
  2. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. Aktywny adres poczty elektronicznej

6 REZERWACJA TERMINU USŁUGI BUDKI FOTOGRAFICZNEJ

1.Usługobiorca zainteresowany zakupem usługi budki fotograficznej może dokonać rezerwacji terminu usługi:

– telefonicznie pod numerem telefonu +48 505 949 616 lub +48 534 710 067
– poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@photomadness.pl

Zainteresowany powinien jednocześnie wskazać zakres usług z pakietu oferowanego przez Usługodawcę

 1. Potwierdzenie możliwości realizacji usługi budki fotograficznej w terminie i zakresie usług określonym w rezerwacji, Usługodawca dokona w formie telefonicznej lub na adres e-mailowy wskazany w rezerwacji, w ciągu najpóźniej 24 godzin, od otrzymania rezerwacji terminu, zgodnie z powyższym punktem 1. Usługodawca potwierdzi jednocześnie ostateczną i całkowitą cene świadczenia usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną po wypełnieniu przez usługobiorcę formularza podanego przez usługodawcę z jednoczesną wybraną opcją akceptacji regulaminu.
 3. Brak wypełnienia formularzaw wymaganym terminie skutkuje anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia ze strony Usługodawcy.
 4. Możliwa jest również rezerwacja poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 50zł na podane subkonto usługodawcy.
 5. W dniu otrzymania zadatku przez Usługodawcę, zostaje zawarta umowa świadczenia usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, zgodnie z terminem, zakresem usługi i ceną potwierdzona przez Usługodawcę w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Na żądanie usługobiorcy, Usługodawca prześle na jego adres w terminie 7-miu dni papierową wersje umowy do podpisu.

 1. Pozostałą część kwoty należnej za usługę budki fotograficznej, Usługodawca jest zobowiązany zapłacić zgodnie z ustaleniami stron, gotówką bezpośrednio po zakończeniu usługi budki fotograficznej lub przelewem, zgodnie z ustaleniami w umowie.
 2. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dojazdu oraz wydania budki fotograficznej Najemcy, w tym poza województwo małopolskie, są kosztami dodatkowymi w stosunku do wynagrodzenia za wynajem budki fotograficznej i ustalane są odrębnie pomiędzy stronami
 3. Usługodawca nie odpowiada za niezrealizowanie usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej, w przypadku podania przez Usługobiorce błędnego adresu miejsca świadczenia usługi, bądź braku zapewnienia przez Usługodawcę odpowiednich warunków technicznych do pracy budki fotograficznej zgodnie z punktem 5 niniejszych zasad.
 4. Usługa realizowana w granicach państw Unii Europejskiej.

5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Usługodawcę, jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym Strony internetowej, fanpage'u na Facebook'u, a także materiałach marketingowych usługodawcy (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Kamil Leśniak Code Miner, z siedzibą: 32-020 Wieliczka, ul. Zabawa 201, posiadającym NIP: 683-21-04-138, reprezentowanym przez Kamila Leśniaka.
 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez niego danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych.
 4. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

6ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Zamawiający będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.photomadness.ploraz formularza zamówienia(czas ten liczony jest od daty dokonania wpłaty zadatku lub przesłania formularza) po złożeniu zamówienia pod adresem www.photomadness.pli akceptacji regulaminu. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został dołączony do umowy w załączniku nr 1 Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach zawarcia umowy:
 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. Zamawiający zawierając umowę z Wykonawcą na najem Budki fotograficznej, w przypadku, jeśli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wyraża żądanie niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem okresu, w którym przysługiwałoby mu ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1 W związku z powyższym zamawiającemu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1.
 16. W przypadku jeśli od zawarcia umowy na odległość upłynęło już ponad 14 dni Usługobiorca może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres Usługodawcy, nie później niż trzy dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej. W takim przypadku Usługodawca zatrzyma otrzymany zadatek. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem uzgodnionego świadczenia usługi budką fotograficzną, Usługobiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi budką fotograficzną
 17. W przypadki odstąpienia od umowy, bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem budki fotograficznej z winy Usługodawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługobiorcy wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości
 18. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Najemca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu lub przekazać osobie upoważnionej przez Wynajmującego wszystko, co otrzymał niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Wynajmujący zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 19. W przypadku odstąpienia od Umowy, Najemca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7 SKŁADANIE REKLAMACJI

 1. Usługobiorcy przysługuje prawa złożenia reklamacji w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
 • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
 • Datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji,
 • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
 • Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, o sposobie jej załatwienia.

8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Na stronie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu, system wysyła do komputera Klienta, co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić, jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, strona nie będzie mogła zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWNIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat: Kamil Leśniak
photomadness.pl
Kamil Leśniak Code Miner
Ul. Zabawa 201, 32-020 Wieliczka

e-mail – kontakt@photomadness.pl
telefon +48 505 949 616
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów):
..................................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) Data
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.